My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

UniLokata plus 1% więcej, czyli dobra alternatywa wobec zwykłej lokaty

UniLokata plus 1% więcej, czyli dobra alternatywa wobec zwykłej lokaty

Union Investment TFI przygotował ciekawą promocję dla osób szukających alternatywy dla lokat bankowych. Jeśli do 30 sierpnia zainwestujemy w fundusz inwestycyjny UniLokata i nie wypłacimy tych pieniędzy przed 9 grudnia, otrzymamy bonus w wysokości 1% wpłaconej kwoty. W zależności od wielkości naszej inwestycji możemy więc zyskać nawet dodatkowe 1000 zł.

Promocja dostępna jest dla osób, które w ostatnich siedmiu miesiącach nie korzystały z usług Union Investment.

Czym jest UniLokata?

UniLokata jest funduszem o niskim ryzyku inwestycyjnym, lokującym posiadane środki przede wszystkim w obligacje korporacyjne. Regulamin funduszu dopuszcza także inwestycje w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa o terminie zapadalności do 1 roku. Największy udział w portfelu funduszu posiadają obecnie obligacje, których emitentami są państwowe spółki energetyczne oraz największe polskie banki komercyjne.

Fundusz UniLokata działa od lutego 2012 roku, a wielkość zgromadzonych w nim aktywów to blisko 1 mld zł. W ciągu 5 lat działalności zarządzający funduszem zdołał osiągnąć stopę zwrotu na poziomie 16,36% (osiągnięta stopa zwrotu uwzględnia już opłatę za zarządzanie, której wysokość wynosi 0,9%), natomiast zwrot za ostatnie 12 miesięcy to 2,02%.

Stopy zwrotu funduszu UniLokata
1 mies. 3 mies. 6 mies. 1 rok 2 lata 5 lat
UniLokata 0,22% 0,58% 1,11% 2,02% 3,88% 16,36%

Benchmarkiem, czyli stopą, do której swoje wyniki porównuje fundusz UniLokata, jest stawka 1M WIBID, oznaczająca wartość oprocentowania lokat na polskim rynku międzybankowym. Zalecany horyzont inwestycyjny to minimum 3 miesiące.

Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Kliknij, aby powiększyć
Źródło: Karta subfunduszu UniLokata.

Jak zyskać dodatkowe 100, 500 czy nawet 1000 zł?

Aby spełnić warunki promocji, do 30 sierpnia 2017 roku musimy wpłacić 10 tys. zł, 50 tys. zł lub 100 tys. zł na rejestr funduszu UniLokata. Środki muszą pozostać zainwestowane przynajmniej do 9 grudnia. Po tym terminie otrzymamy bonus w wysokości 1% początkowej wpłaty. W zależności od powierzonej Union Investment kwoty będzie to 100 zł, 500 lub 1000 zł. W przypadku, jeśli zainwestowane pieniądze wypłacimy przed tym terminem, bonus nie będzie nam przysługiwał.

Liczba uczestników promocji jest limitowana i wynosi odpowiednio: 200 (dla osób inwestujących 10 tys. zł), 100 (dla osób inwestujących 50 tys. zł) i 50 (dla osób inwestujących 100 tys. zł). O zakwalifikowaniu do promocji decyduje kolejność wpłat na rejestr funduszu. Oferta jest ważna dla osób, które od 30 listopada 2016 roku nie korzystały z usług Union Investment TFI.

Ocena ryzyka inwestycji

Mimo niskiego poziomu ryzyka inwestycji w UniLokatę nie powinno traktować się jako substytutu dla lokaty bankowej. Fundusz lokuje powierzone mu środki nie w gwarantowane przez BFG depozyty, ale przede wszystkim w obligacje korporacyjne emitowane przez państwowe i prywatne firmy (stanowią ponad 99,9% składu portfela funduszu).

Choć w danej chwili taka sytuacja wydaje się bardzo mało prawdopodobna, to jednak możliwym jest, że emitent obligacji, które w swoim portfelu posiada UniLokata, ogłosi niewypłacalność i ich nie wykupi. Na wycenie funduszu może zaważyć także zmiana stóp procentowych, która w znacznym stopniu wpływa zarówno na wysokość wypłacanego kuponu odsetkowego, jak i na wartość nominalną posiadanych przez UniLokatę obligacji. W skrajnym przypadku zamiast zysku może to doprowadzić do strat z inwestycji.

Zdaniem redakcji

Dla osób nieobawiających się braku gwarancji zainwestowanego kapitału i niewielkiego ryzyka inwestycyjnego promocja Union Investment wydaje się jak najbardziej godną polecenia i stanowi bardzo atrakcyjną alternatywę dla depozytów bankowych i innych dostępnych na rynku funduszy dłużnych.

Oferowana przez Union Investment premia przy jednoczesnym założeniu, że fundusz zdoła zyskać na wartości mniej więcej tyle, ile zyskiwał w ostatnich miesiącach, pozwala oczekiwać w 3,5-miesięcznym horyzoncie czasowym łącznej stopy zwrotu na poziomie wynoszącym ok. 1,60%. Po uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych, który rozliczy w naszym imieniu fundusz, mowa jest tu o zwrocie na poziomie ok. 1,30%. Efektywne oprocentowanie netto w skali rocznej to ok. 4,40%  (5,43% brutto) z uwzględnieniem oferowanej premii. Dla porównania, średnie oprocentowanie lokat bankowych (po uwzględnieniu podatku "Belki") według danych NBP wyniosło w kwietniu 2017 roku niespełna 1,25%.

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin Promocji „UniLokata plus 1% więcej”

Przeczytaj także

Komentarze