My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Ocena redakcji:

UniLokata plus 1% więcej, czyli dobra alternatywa wobec zwykłej lokaty

Portrait
Aldona Derdziak
W swoich tekstach wykorzystuje zdobyte wykształcenie ekonomiczne i polonistyczne. Produkty bankowe nie mają przed nią tajemnic. Jej hobby to gry planszowe.
UniLokata plus 1% więcej, czyli dobra alternatywa wobec zwykłej lokaty

Właśnie wystartowała kolejna edycja akcji promocyjnej Union Investment TFI, w której do zyskania jest nawet 1000 zł premii. Jak zdobyć te pieniądze? Wystarczy, że do 30 października 2018 roku ulokujesz środki na funduszu inwestycyjnym UniLokata, a następnie przez co najmniej 100 dni nie wypłacisz zdeponowanych tam pieniędzy. To ciekawa alternatywa dla tradycyjnych lokat bankowych, choć obarczona nieco wyższym poziomem ryzyka. Jakim? Zapraszamy do lektury.

Promocja dostępna jest dla osób, które od 30 listopada 2017 roku nie korzystały z usług Union Investment TFI. Co ważne, jest ona limitowana (szczegóły niżej).

Na czym polega promocja Union Investment TFI?

Jako uczestnik promocji możesz otrzymać premię w wysokości 1% środków wpłaconych do Union Investment TFI. Do wyboru są trzy kwoty, jakie możesz zainwestować:

 • 10 tys. zł – w tym przypadku otrzymasz nagrodę w wysokości 100 zł,

 • 50 tys. zł – w tym przypadku otrzymasz nagrodę w wysokości 500 zł,

 • 100 tys. zł – w tym przypadku otrzymasz nagrodę w wysokości 1000 zł.

Uczestnicząc w opisywanej przez nas promocji, możesz liczyć na efektywną stopę zwrotu na poziomie ok. 6,80% w skali rocznej (wartość po uwzględnieniu 1% premii, przy założeniu, że fundusz zdoła powtórzyć swoje dotychczasowe wyniki, a inwestycja realizowana jest w 100-dniowym okresie).

Czym jest UniLokata?

UniLokata jest funduszem o niskim ryzyku inwestycyjnym, lokującym posiadane środki przede wszystkim w obligacje korporacyjne oraz listy zastawne. Regulamin funduszu dopuszcza także inwestycje w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa o terminie zapadalności do 1 roku. Największy udział w portfelu funduszu posiadają obecnie obligacje, których emitentami są państwowe spółki energetyczne oraz największe polskie banki komercyjne.

Fundusz UniLokata działa od lutego 2012 roku, a wielkość zgromadzonych w nim aktywów to ponad 1,2 mld zł. W ciągu 6 lat od założenia fundusz zdołał osiągnąć stopę zwrotu na poziomie ponad 21% (uwzględnia ona już opłatę za zarządzanie, której wysokość wynosi 0,9%), natomiast zwrot za ostatnie 12 miesięcy to 2,49%. Jeśli chodzi z kolei o poszczególne lata, to w najlpeszym roku (2013) fundusz wypracował 3,7% zysku, a w najgorszym (2016) wyniósł on 1,8%.

Historyczne wyniki funduszu UniLokata
Okres inwestycji 1 mies. 3 mies. 6 mies. 1 rok 3 lata  5 lat
Skumulowana stopa zwrotu 0,17% 0,53% 1,13% 2,41% 6,49% 12,64%
Średnioroczna stopa zwrotu 2,05% 2,12% 2,26% 2,41% 2,10% 2,41%

Benchmarkiem, czyli stopą, do której swoje wyniki porównuje fundusz UniLokata, jest stawka WIBID 1M, oznaczająca wartość oprocentowania lokat na polskim rynku międzybankowym. Zalecany horyzont inwestycyjny to minimum 3 miesiące.

1-roczna stopa zwrotu funduszu UniLokata
Kliknij, aby powiększyć

Jak zyskać dodatkowe 100, 500 czy nawet 1000 zł?

Aby spełnić warunki promocji, do 30 października 2018 roku należy:

 1. Wpłacić na rejestr funduszu UniLokata kwotę: 10 tys. zł, 50 tys. zł lub 100 tys. zł.
 2. Utrzymać zdeponowane środki przynajmniej do 9 lutego 2018 roku, czyli przez równo 100 dni od zakończenia przyjmowania zapisów.

Po spełnieniu tych warunków otrzymasz bonus w wysokości 1% początkowej wpłaty. W zależności od powierzonej Union Investment kwoty będzie to 100 zł, 500 lub 1000 zł (otrzyma premia jest już kwotą po opodatkowaniu – podatek z tego tytułu rozliczy i opłaci organizator promocji).

Uwaga – środki ulokowane w Union Investment TFI możesz wypłacić przed terminem, ale wówczas utracisz prawo do otrzymania premii.

Czy każdy uczestnik promocji otrzyma premię?

Osoby, które są zainteresowane udziałem w promocji, nie powinny zbyt długo zwlekać z decyzją o przystąpieniu do niej. Powód? Ograniczona liczba uczestników, która wynosi odpowiednio:

 • 200 (dla osób inwestujących 10 tys. zł)
 • 100 (dla osób inwestujących 50 tys. zł)
 • 50 (dla osób inwestujących 100 tys. zł).

Łącznie premię otrzyma 350 osób. O zakwalifikowaniu do promocji decyduje kolejność wpłat na rejestr funduszu.

Ocena ryzyka inwestycji

Mimo niskiego poziomu ryzyka inwestycji w UniLokatę, nie powinno traktować się jej jako substytutu dla lokaty bankowej. Fundusz lokuje powierzone mu środki nie w gwarantowane przez BFG depozyty, ale przede wszystkim w obligacje korporacyjne emitowane przez państwowe i prywatne firmy, a także listy zastawne, wystawiane przez banki hipoteczne. Poniżej prezentujemy pięć największych pozycji w portfelu funduszu według stanu na 30 czerwca 2017 roku.

Największe pozycje w portfelu funduszu UniLokata

Emitent

Kod papieru wartościowego

Udział w portfelu

Tauron

PLTAURN00037

5,93%

PZU

PLPZU0000037

5,78%

Enea

PLENEA000088

5,27%

mBank Hipoteczny

PLRHNHP00409

4,75%

Energa

PLENERG00014 4

4,56%

Choć w danej chwili taka sytuacja wydaje się bardzo mało prawdopodobna, to jednak możliwym jest, że emitent obligacji, które w swoim portfelu posiada UniLokata, ogłosi niewypłacalność i ich nie wykupi.

Na wycenie funduszu może zaważyć także zmiana stóp procentowych, która w znacznym stopniu wpływa zarówno na wysokość wypłacanego kuponu odsetkowego, jak i na wartość nominalną posiadanych przez UniLokatę obligacji. W skrajnym przypadku zamiast zysku może to doprowadzić do strat z inwestycji.

W tym miejscu warto jednak dodać, że nie spodziewamy się zmiany poziomu stóp procentowych w najbliższych miesiącach. Więcej o aktualnej sytuacji na rynku lokat przeczytasz w tym artykule.

Komentarz redakcji

Dla osób nieobawiających się braku gwarancji zainwestowanego kapitału i niewielkiego ryzyka inwestycyjnego promocja Union Investment wydaje się jak najbardziej godną polecenia i stanowi atrakcyjną alternatywę dla depozytów bankowych i innych dostępnych na rynku funduszy dłużnych.

Jak już wspomnieliśmy na wstępie w 100-dniowym horyzoncie czasowym pozwala oczekiwać stopy zwrotu na poziomie ok. 6,80%.

UniLokata Zysk - oczekiwany zysk w zależności od zainwestowanej kwoty
Kliknij, aby powiększyć

Dla porównania, średnie oprocentowanie lokat bankowych oferowanych przez wszystkie polskie banki komercyjne wynosiło na koniec sierpnia 2018 roku niewiele ponad 1,50% (dowiedz się więcej). Oznacza to, że opisywana przez nas oferta daje realną możliwość osiągnięcia zysku ponad 4-krotnie wyższego niż na statystycznym depozycie bankowym.


Na koniec zachęcamy do zapoznania się z regulaminem promocji oraz kartą produktu. Znajdziecie je poniżej.

A jeśli macie pytania, z chęcią postaramy się na nie odpowiedzieć. Szczególnie jesteśmy ciekawi, czy fundusze inwestujące w krótkoterminowe papiery dłużne o niskim poziomie ryzyka są dla Was atrakcyjną alternatywą dla lokat bankowych.

Ocena redakcji:

Zalety

 • Bardzo wysoka kwota premii
 • Premia przyznawana dla wpłat do 100 tys. zł
 • Bardzo wysoka oczekiwana stopa zwrotu

Wady

 • Brak gwarancji powtórzenia historycznych wyników funduszu

Przydatne dokumenty

 1. Regulamin Promocji „UniLokata plus 1% więcej”
 2. Kluczowe informacje dla inwestorów
 3. Karta produktu

Przeczytaj także

Komentarze