My analizujemy lokaty, Ty je wybierasz

Lokata została wycofana z oferty banku
Ocena redakcji:

Ponad 6% oczekiwanej stopy zwrotu w promocji funduszu Generali Oszczędnościowy

Rafał Janik
Rafał Janik
Specjalista w zakresie rynków finansowych i inwestycji. Uwielbia liczby, wykresy i dane. W wolnym czasie trenuje kolarstwo oraz wspinaczkę. Jego hobby to literatura i astronomia.
Ponad 6% oczekiwanej stopy zwrotu w promocji funduszu Generali Oszczędnościowy

Generali Oszczędnościowy znany wcześniej pod nazwą UniLokata to fundusz inwestycyjny, lokujący posiadane środki w bezpieczne obligacje dużych państwowych przedsiębiorstw. Stosowana przez fundusz strategia już od wielu lat zapewnia klientom zyski na średniorocznym poziomie 2-2,5%. Kiedy jednak do tego doda się premię przyznawaną nowym klientom, potencjalna stopa zwrotu zwiększy się do przynajmniej 6% w skali roku. 

Czym jest Generali Oszczędnościowy?

Generali Oszczędnościowy jest subfunduszem z rodziny otwartych funduszy inwestycyjnych (FIO) przez towarzystwo Generali Investments. Omawiany przez nas fundusz charakteryzuje się niskim ryzykiem inwestycyjnym, lokującym posiadane środki przede wszystkim w krótkoterminowe obligacje korporacyjne oraz w listy zastawne. Regulamin funduszu dopuszcza także inwestycje w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa o terminie zapadalności do 1 roku. Największy udział w portfelu funduszu posiadają obecnie obligacje, których emitentami są państwowe spółki energetyczne oraz największe polskie banki hipoteczne.

Fundusz Generali Oszczędościowy działa od lutego 2012 roku (do 5 grudnia 2018 funkcjonował pod nazwą "UniLokata"), a zgromadzone w nim aktywa to ponad 1,5 mld zł. W ciągu 6 lat od założenia fundusz zdołał osiągnąć stopę zwrotu na poziomie prawie 25% (ten wynik uwzględnia już opłatę za zarządzanie, której wysokość wynosi 0,9% rocznie), natomiast zwrot za ostatnie 12 miesięcy to 1,96%. Jeśli chodzi o poszczególne lata, to w najlepszym roku (2013) fundusz wypracował 3,7% zysku, a w najgorszym (2016) wyniósł on 1,8%.

Historyczne wyniki funduszu Generali Oszczędnościowy

Okres inwestycji

1 mies.

3 mies.

6 mies.

1 rok

3 lata 

5 lat

Skumulowana stopa zwrotu

0,18%

0,52%

0,91%

1,96%

6,76%

11,27%

Średnioroczna stopa zwrotu

2,18%

2,10%

1,83%

1,96%

2,16%

2,25%

Benchmarkiem, czyli stopą, do której swoje wyniki porównuje fundusz Generali Oszczędnościowy, jest stawka WIBID 1M, oznaczająca wartość oprocentowania lokat na polskim rynku międzybankowym. Zalecany horyzont inwestycyjny to minimum 3 miesiące.

Stopy zwrotu funduszu Generali Oszczędnościowy
Kliknij, aby powiększyć

Premia za zainwestowanie w fundusz Generali Oszczędnociowy - na czym polega?

Oferowana przez Generali Investments premia wynosi 1% wartości środków wpłaconych na rejestr funduszu Generali Oszczędnościowy. Do wyboru są trzy kwoty, jakie możesz zainwestować:

 • 10 tys. zł – w tym przypadku otrzymasz premię wysokości 100 zł,
 • 50 tys. zł – w tym przypadku otrzymasz premię w wysokości 500 zł,
 • 100 tys. zł – w tym przypadku otrzymasz premię w wysokości 1000 zł.

Jako inwestor indywidualny wszelkich wpłat możesz w wygodny sposób dokonać online np. za pomocą komputera, tabletu czy smartfona. 

Jak zyskać dodatkowe 100, 500 czy nawet 1000 zł?

Aby otrzymać premię w wysokości 1% początkowej wpłaty należy:

 1. Do 30 października 2019 roku wpłacić na rejestr funduszu Generali Oszczędnościowy kwotę: 10 tys. zł, 50 tys. zł lub 100 tys. zł.
 2. Utrzymać zdeponowane środki przynajmniej do 8 lutego 2020 roku, czyli przez równo 100 dni od zakończenia przyjmowania zapisów.

Po spełnieniu tych warunków otrzymasz bonus w wysokości 1% początkowej wpłaty. Zgodnie z regulaminem promocji wypłata premii nastąpi najpóźniej do 9 marca 2020 roku. W zależności od powierzonej towarzystwu Generali Investments kwoty będzie to: 100 zł, 500 lub 1000 zł (otrzyma premia jest już kwotą po opodatkowaniu – podatek z tego tytułu rozliczy za nas fundusz).

Uwaga – środki ulokowane w Generali Investment TFI możesz wypłacić przed terminem, ale wówczas utracisz prawo do otrzymania premii.

Jeśli zainwestujesz w fundusz Generali Oszczędnościowy, a następnie po 100 dniach zdecydujesz się na wypłatę zgromadzonych tam środków, efektywna stopa zwrotu z inwestycji wyniesie ok. 6,40% w skali rocznej (dla uściślenia - tyle musiałoby wynosić oprocentowanie lokaty lub innego instrumentu o stałym dochodzie, aby Twój zysk zrównał się z tym, co możesz osiągnąć dzięki promocji Generali Oszczędnościowy). Podana przez nas wartość uwzględnia 1% premii dla nowych klientów. W obliczeniach założyliśmy też, że fundusz zdoał powtórzyć swoje dotychczasowe wyniki.

Czy każdy nowy klient otrzyma premię?

Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem premii, nie powinny zbyt długo zwlekać z decyzją o przystąpieniu do niej. Powód? Ograniczona liczba uczestników, którzy się na nią załapią:

 • 200 (dla osób inwestujących 10 tys. zł),
 • 100 (dla osób inwestujących 50 tys. zł),
 • 50 (dla osób inwestujących 100 tys. zł).

Łącznie premię otrzyma 350 osób.

O zakwalifikowaniu do promocji decyduje kolejność wpłat na rejestr funduszu.

Ocena ryzyka inwestycji

Mimo niskiego poziomu ryzyka, inwestycji w Generali Oszczędnościowy nie powinno traktować się jej jako substytutu dla lokaty bankowej. Fundusz lokuje powierzone mu środki nie w gwarantowane przez BFG depozyty, ale przede wszystkim w obligacje korporacyjne emitowane przez państwowe i prywatne firmy, a także w listy zastawne, wystawiane przez banki hipoteczne. Poniżej prezentujemy pięć największych pozycji w portfelu funduszu według stanu na 30 czerwca 2019 roku.

Największe pozycje w portfelu funduszu Generali Oszczędnościowy

Emitent

Kod papieru wartościowego

Udział w portfelu

Tauron

PLTAURN00037

5,29%

PZU

PLPZU0000037

4,96%

BGK

PL0000500229

4,79%

Enea

PLENEA000096

3,86%

mBank Hipoteczny

PLBRE0005193

3,28%

Choć w danej chwili taka sytuacja wydaje się bardzo mało prawdopodobna, to jednak możliwym jest, że emitent obligacji, które w swoim portfelu posiada Generali Oszczędnościowy, ogłosi niewypłacalność i ich nie wykupi.

Na wycenie funduszu może zaważyć także zmiana stóp procentowych, która w znacznym stopniu wpływa zarówno na wysokość wypłacanego kuponu odsetkowego, jak i na wartość nominalną posiadanych przez Generali Oszczędnościowy obligacji. W skrajnym przypadku zamiast zysku może to doprowadzić do strat z inwestycji.

W tym miejscu warto jednak dodać, że nie spodziewamy się zmiany poziomu stóp procentowych w najbliższych miesiącach. Więcej o aktualnej sytuacji na rynku lokat przeczytasz w tym artykule.

Komentarz redakcji

Dla osób nieobawiających się braku systemowych gwarancji oraz niewielkiego ryzyka inwestycyjnego, Generali Oszczędnościowy wydaje się jak najbardziej godną polecenia alternatywą wobec tradycyjnych depozytów bankowych. Jak już wspomnieliśmy na wstępie, w 100-dniowym horyzoncie czasowym pozwala oczekiwać stopy zwrotu na poziomie ok. 6,40%, natomiast w długim horyzoncie czasowym prawdopodobne zyski powinny oscylować wokół 2,5%.

Oczekiwane zyski z inwewstycji w Generali Oszczędnościowy
Kliknij, aby powiększyć

Dla porównania, średnie oprocentowanie lokat bankowych oferowanych przez wszystkie polskie banki komercyjne wynosiło na koniec września 2019 roku zaledwie 1,39% (dowiedz się więcej). Oznacza to, że opisywana przez nas oferta w 100-dniowym okresie czasowym daje realną możliwość osiągnięcia zysku ponad 4-krotnie wyższego niż na statystycznym depozycie bankowym (natomiast w dłuższej perspektywie będzie to blisko 2-krotnie więcej).


Na koniec zachęcamy do zapoznania się z regulaminem promocji oraz kartą produktu. Znajdziecie je poniżej.

A jeśli macie pytania, z chęcią postaramy się na nie odpowiedzieć. Szczególnie jesteśmy ciekawi, czy fundusze inwestujące w krótkoterminowe papiery dłużne o niskim poziomie ryzyka są dla Was atrakcyjną alternatywą dla lokat bankowych.

Ocena redakcji:

Zalety

 • bardzo wysoka kwota premii
 • premia przyznawana dla wpłat do 100 tys. zł
 • stopy zwrotu funduszu wyższe niż rynkowa średnia
 • brak opłat za nabycie i umorzenie jednostek funduszu

Wady

 • brak gwarancji powtórzenia historycznych wyników funduszu

Przydatne dokumenty

 1. Regulamin akcji promocyjnej „Generali Oszczędnościowy plus 1% więcej"
 2. Kluczowe informacje dla inwestorów
 3. Karta produktu

Przeczytaj także

Komentarze